Podmienky používania

Všeobecné podmienky inzercie na serveri NoveAuto.sk

 • Prevádzkovateľ portálu NoveAuto.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
 • Údaje o používateľoch NoveAuto.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona.
 • Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za samotný obchod - kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 • Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak upravovať služby portálu NoveAuto.sk bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na občasné rozoslanie newslettera, alebo iného informačného alebo propagačného e-mailu


 

Zrušenie registrácie:

 • Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu.
 • Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (príspevky v diskusnom fóre).


 

Zakázané je:

 • Vkladať inzeráty, ktoré porušujú zákony SR, takéto prípady sú hlásené polícii, ktorej dáme podklady pre pátranie po páchateľovi (predaj TP, servisných knižiek, štítkov, manipulácia s najazdenými km...).
 • Vkladať inzeráty, ktoré sú v rozpore so slušným správaním.
 • Vytvárať duplicitné inzeráty, fiktívne inzeráty a inzeráty vytvorené na účel podvodu kupujúceho (napr. poslať zálohu vopred, "phishing" ...).
 • Vytvárať duplicitné registrácie, dané prístupy budú spojené do jedného.
 • Všetky informácie ohľadne inzerátu musia byť dostupné priamo z textu inzerátu, je zakázané zadávať inzeráty typu "pre viac informácií píšte na e-mail ...".
 • Odstraňovať alebo zadávať nepravdivé kontaktné údaje pri registrácii ako aj následne v profile užívateľa (napr. vymyslené alebo nejestvujúce tel.číslo), dané prístupy budú bez upozornenia zmazané.
 • Vkladať inzeráty do iných kategórií, než kam patria, tieto inzeráty sú mazané (prípadne presunuté administrátorom).
 • Vkladať inzeráty uvedené s nereálnou cenou, alebo s uvedením "cena dohodou", tieto inzeráty budú mazané. Suma na inzerátoch musí byť konečná bez ďalších poplatkov(prepis, dovoz, STK ...).
  To neplatí v prípade inzerátov na dovoz, za podmienky že sú jasne označené v stave vozidla "Na dovoz z EU". Vozidlá neprihlásené je nutné náležite označiť v stave vozidla ako 'neprihlásené'.
 • Zadávať cenu inú ako je celková cena pri platbe v hotovosti. Cena v prípade prefinancovania môže byť uvedená v poznámke, nie však ako hlavná cena inzerátu.
 • Uvádzať pri pokračovaní leasingu finálnu cenu ako cenu akontácie alebo jednej splátky. Cena pri pokračovaní leasingu musí byť uvedená ako súhrn všetkých splátok vrátane akontácie.
 • Vkladať do textu inzerátu kontaktné údaje (e-maily, telefóny, mobily, www) a údaje o cene, tieto údaje sú filtrované. K uvedeniu kontaktných údajov a cien slúžia samostatné polia v profile každého užívateľa.
 • Vkladať komerčnú inzerciu (propagácia firiem, živnostníkov, služieb a pod.), napríklad predajca môže inzerovať svoj tovar len jednotlivo, to znamená, že nemôže podať jediný inzerát typu "široký výber ........ nájdete na XYZ Auto.."
 • Pri vytváraní inzerátu zadávať do kolónky Typ iný údaj ako je tech. typ (napr. 2,0 DCi Exclusive), ostatné dodatky typu "údaje o KW, 1. majiteľ, full servis, koža, rýchle jednanie, TIP TOP, super auto, M5, 5dverí, 7miest, automat, lacné, dohodou, možná výmena, atd. budú bez upozornenia odstránené. Rovnako nie je povolené vkladať do typu jednotlivé časti výbavy, tie sa zadávajú v kolónke výbava (napr. Xenony, Navi, DVD, Tempomat a pod.)
 • Vkladať do inzerátu reklamné fotky na iný druh tovaru alebo služby a nereálne fotky (zkopírované fotky z iných inzerátov alebo od iných inzerentov), tieto fotky budú následne zmazané.
 • Fotky orámovávať alebo inak zvýrazňovať, čím by sa inzerát jasne odlišoval od ostatných a tým by bol zvýhodnený na úkor ostatných.


 

Pravidlá inzerovania pre predajcov:

 1. Firemná inzercia je spoplatnená podľa platného cenníka. Pre jeho zaslanie kontaktuje info@autobazar.eu.
 2. Predajca je fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti.
 3. Predajca sa musí pre využívanie služieb zaregistrovať na portáli www.NoveAuto.sk. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formulára pre firmy. Údaje uvádzané v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.
  Každý nový zaregistrovaný predajca je kontaktovaný teamom NoveAuto.sk a je mu zaslaný cenník inzercie, ktorý je pre neho platný po využití mesačnej skúšobnej doby (neplatí to v prípade, že doteraz využíval služby súkromnej inzercie).
 4. Predajca plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Predajca je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  • môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR
  • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných súkromných inzerentov a predajcov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR
  • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou
  • nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná
  • musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy
  • je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných osobných údajov.
  • Predajca registráciou na portáli NoveAuto.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov (ktoré si určí sám) a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich ponukách.
  • Predajca dáva registráciou súhlas k tomu, že služby NoveAuto.sk môžu zahŕňať prepojenie inzercie na iné weby spolupracujúce s NoveAuto.sk.
  • Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie ponuky iným systémom ako je štandardne na NoveAuto.sk a je v plnej zodpovednosti inzerenta.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty (prípadne celé konto!), ktoré:
   • porušujú vyššie uvedené pravidlá,
   • boli zaradené do nesprávnej kategórie.

  • NoveAuto.sk si vyhradzuje právo pri zablokovaní konta uzamknúť aj údaje v profile, z dôvodu ich úmyselného pozmeňovania za účelom ďalšieho porušovania pravidiel. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné nás kontaktovať.

 
 

Ochrana osobných údajov a súkromia:

 1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@autobazar.eu (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy. Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje na účely priameho marketingu týmto príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.
 3. Používateľ si je vedomý toho, že ide o poskytovanie služieb iba osobám starším ako je 16 rokov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené príjemcom - tretím osobám – iným používateľom za účelom poskytovania služieb Portálu. Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Používateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 4. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si Používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.
 5. Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete tu.
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť